سید مسعود صدرنژاد

مدرس Python

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات معماری سازمانی – دانشگاه شهید بهشتی مهر 1398

کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف مهر 1391 تا خرداد 1397دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک – دبیرستان مفید 1387 تا 1391 
راهنمایی – مجتمع فرهنگی روزبه مهر 1384 تا 1387

سمت های دانشگاهی

دستیار تحقیقاتی (RA) در آزمایشگاه Social Network Analysis – پاییز 1398